Kde nás nájdete

Domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

Zriaďovateľ

Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica


Poskytované služby

     Poskytujeme sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.
     Zariadenie je nízkokapacitné s počtom klientov 26. Svojou kapacitou sa zariadenie radí k zariadeniam rodinného typu a svojim charakterom sa najviac približuje podmienkam , v ktorých klienti žili vo svojich rodinách.

Druh poskytovanej sociálnej  služby

Forma poskytovanej sociálnej služby

Kapacita

Cieľová skupina, ktorej sa poskytujú sociálne služby

Domov sociálnych služieb

celoročná

13 miest

zdravotne postihnutí občania s duševnými poruchami (poruchami psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok)

Zariadenie pre seniorov

celoročná

13 miest

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby alebo  fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v DD a DSS potrebuje z iných vážnych dôvodov

V DD a DSS sa poskytujú


1/ Odborné činnosti:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia

2/ Obslužné činnosti:
  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie
  • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

3/ zabezpečuje sa
  • záujmová činnosť
  • ošetrovateľská starostlivosť

4/ utvárajú sa podmienky na
  • úschovu cenných vecí

     Ďalej v DD a DSS organizujeme pre našich obyvateľov: posedenia pri hudbe v záhradke, opekanie špekačiek, zábavy spojené s vystúpeniami detí ZŠ a MŠ Slovenská Ľupča, folklórneho súboru Dratvárik pri rôznych príležitostiach ako je Deň matiek, mesiac úcty k starším, mikulášsky večierok, Veľká noc. Každý rok organizujeme fašiangovú zábavu, v letných mesiacoch Deň otvorených dverí, športový deň, varenie kotlíkového gulášu, besedy na rôzne témy, návštevy divadelných podujatí....... Priamo v zariadení sa obyvatelia môžu zúčastniť celebrácií katolíckych sv. omší a sv. spovede a evanjelických a.v. služieb božích.